Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy medzi poskytovateľom služieb a poradenstva v oblasti zdravej výživy a klientom (ďalej len „služby“), ktorý tieto služby prijíma.

2. Poskytovateľom služieb a poradenstva v oblasti zdravej výživy je MINEVITA so sídlom Na Zahradách 3170/1a, 690 02, Břeclav.

3. Klientom je odberateľ služieb a poradenstva v oblasti zdravej výživy výživového poradenstva.

4. Službou sa rozumejú činnosti zverejnené na webovej stránke MINEVITA.

5. Klient si služby objednáva prostredníctvom kontaktného formulára  zverejneného na stránke www.minevita.sk, emailom na adrese info@minevita.sk alebo telefonicky alebo osobnou návštevou v poradni a zároveň vyjadruje súhlas s týmito OP.

6. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká vykonaním úhrady za službu klientom. Poskytovateľ je povinný objednávku služby prijať a službu poskytnúť. V prípade, že služba nebola zo strany klienta uhradená v lehote splatnosti, objednávku poskytovateľ stornuje.

7. Poskytovateľ nie je povinný objednávku prijať ak klient vzbudzuje pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania či rozumie čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil povinnosti voči poskytovateľovi alebo javí známky inak neštandardného chovania a správania.

8. V prípade neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje aká služba má byť neplnoletému poskytnutá.

9.Poskytovateľ služby je povinný objednanú službu klientovi poskytnúť a klient je povinný za tieto služby uhradiť cenu.  Poskytovateľ je povinný vydať klientovi doklad o zaplatení. V prípade, že klient požiada o objednanie doplnkov stravy prostredníctvom poradne (e-mail adresy alebo osobne) je povinný vykonať platbu vopred.  

10.Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby. 

11.Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný brať zreteľ, prihliadať na zdravotný stav klienta, ak má o ňom vedomosť.

12.Klient si je vedomý, že poskytované služby nie sú službami liečebnými a nenahrádzajú žiadny liečebný, zdravotný režim odporúčaný  lekárom, praktickým lekárom, lekárom špecialistom alebo iným lekárom odborníkom. V prípade, že zdravotný stav klienta si vyžaduje zvláštny stravovací režim, je klient povinný sa o službe poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom.

13. O užívaní doplnkov výživy je klient povinný sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, odborným lekárom či lekárom špecialistom.

14.Poskytovateľ služby je povinný pristupovať ku klientovi zodpovedne, holisticky, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, službu poskytovať v zmysle odborných vedomostí, znalostí a schopností, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami a výsledkami.

15.Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o svojom zdravotnom stave, stravovacích zvyklostiach a stravovacích návykoch , pohybovej aktivite, spánkovom režime, emočnom a stresovom faktore a všetkých zmenách súvisiacich so stravovaním, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť. V opačnom prípade nie je možné  očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

16.Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory, napr.  prostredie v ktorom klient žije, zamestnanie, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom.

17.Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní  poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

18.Klient môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa o ukončenie poskytovanej služby bez uvedenia dôvodu a to bez finančnej náhrady, ak nie je dohodnuté inak.
Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

19.Za poskytnutie služby má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke MINEVITA, cena za poskytnutie poradenstva k homocysteínu a poradenstva/konzultácia  cez Skype  je zverejnená na stránke služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti a to ešte pred poskytnutím služby.

20.V prípade, že klient si službu objedná, zaplatí a nedôjde k čerpaniu služby alebo v prípade ukončenia čerpania služby v priebehu poskytovania služby, nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej služby, ak nie je dohodnuté inak.

21.V prípade, že klient svojvoľne nedodržuje dohodnuté termíny stretnutí a konzultácii, konzultácii prostredníctvom Skype, s poskytovateľom služby nekomunikuje, nedodržuje pravidlá spolupráce, porušuje OP, nemá nárok na vrátenie žiadnej čiastky z uhradenej ceny za službu a to aj v prípade, že službu vyčerpal len čiastočne.

22. Poskytovateľ sa zväzuje  osobné údaje klienta zhromažďovať, ukladať, spracovávať, upravovať, likvidovať, používať v zmysle Zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 -GDPR (General Data Protection Regulation) a výhradne za účelom poskytnutia služby a v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služby a po dobu poskytovania služby. V prípade, že ide o jednorazovú službu, po jej skončení sa poskytovateľ zaväzuje osobné údaje zlikvidovať. Poskytnutie osobných údajov údajov o zdravotnom stave, anamnéze, veku, váhy, výšky, hmotnosti, krvnej skupiny, užívaní liekov a doplnkov výživy je dobrovoľné.

Klient má právo v zmysle tohoto zákona kedykoľvek požiadať poskytovateľa o výmaz, zmenu, opravu , doplnenie, zablokovanie osobných údajov a to spôsobom akým poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať osobné údaje a údaje, ktoré zistil počas poskytovania služby tretím osobám s výnimkou štátnych orgánov.

23. OP platia  pre všetky služby  poskytované  poskytovateľom.

24.Tieto OP nadobúdajú platnosť dňom 16.5.2018

Upozornenie:
Pokiaľ nie sú dohodnuté iné podmienky medzi poskytovateľom služby a klientom, platia tieto OP.

 

                                         Odborno-etický kódex nutričného poradcu 

1.Poradca by sa mal predovšetkým sám riadiť zásadami zdravého životného štýlu a byť v dobrej fyzickej kondícii.

2.Poradca by mal poznať zásady zdravého varenia a vedieť pripravovať jednoduché a vyvážené pokrmy s využitím bežne dostupných potravín i sortimentu tzv. Zdravých potravín.

3.Poradca by sa mal dlhodobo vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a odbornosť, sledovať nové trendy vo výžive a novinky v oblasti tzv. Zdravej výživy. Mal by mať komplexný prehľad o ponuke potravín na slovenskom trhu, ako sú najmä mliečne výrobky, mäso, cereálie, potraviny zo sortimentu tzv. Zdravej výživy a biopotraviny.

4.Poradca by mal mať dobré všeobecné znalosti o potravinových doplnkoch a vedieť ich vybrať a odporučiť na základe zdravotného stavu a individuálnych potrieb klienta aj stave bežného potravinového koša. Mal by mať všeobecný prehľad o aktuálnej ponuke doplnkov stravy a funkčných potravín, príp. potravín pre zvláštnu výživu, na slovenskom trhu. Ich prípadný predaj a odporúčanie by mal postaviť najmä na odborných znalostiach o účinkoch potravinových doplnkov, ale aj na osobnej skúsenosti s užívaním aspoň niektorých z nich.

5.Poradca by mal byť veľmi zodpovedný a lojálni voči klientovi. Nikdy nesmie oznamovať jeho akékoľvek osobné a diagnostické údaje tretím osobám ani ich inak zverejňovať.

6.Za účelom vysokej profesionality poskytovaných služieb a ochrany pred dôsledkami prípadných nedorozumení s klientom, spočívajúcich napr. V zatajenia niektorých dôležitých údajov, by mal poradca ešte pred začatím spolupráce vysvetliť jasne a prehľadne klientovi, v čom spočíva ponúkaná služba, aký je jej rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s poradcom spolupracovať, sa odporúča s ním spísať rámcovú zmluvu o rozsahu poradenských služieb a ich cene.

7.Poradca by nemal ponúkať službu za výrazne nižšiu cenu, než sú odporúčané ceny a štandardy Aliancia výživových poradcov ČR. Pokiaľ ide o štandardný rozsah práce výživového poradcu a jej odporúčané honorovaná, AVP SR na základe dlhoročné skúsenosti a priebežného monitorovania vývoja cien podľa certifikovaných a skúsených výživových poradcov odporúča svojim členom ohodnotiť:

- dvojhodinovú vstupnú konzultáciu so zhromažďovaním podkladov pre diagnostiku klienta, so stanovením spoločného cieľa a ďalších nevyhnutných úkonov čiastkové čiastkou 40,- € splatnú vo forme zálohy,

- vypracovanie jedálnička a výživových návrhov vrátane pitného režimu a prípadného suplementačného plánu čiastkou 40,- € za cca 2 h práce,

- a výstupnej jednohodinovej konzultácii s výkladom k vypracovaným návrhom a dokumentom čiastkou 20,- €, čo spolu činí 100,- € za 5 hodín odbornej práce bez ďalších nákladov (doplatok 60,- €).

Vyššie uvedené ceny sú orientačné stanovenie ceny záleží od cenového ohodnotenia poskytovaných služieb, ktoré sa môžu následne líšiť v závislosti od rozsahu a kvality poskytovaných služieb.

8.Ak poradca ponúka individuálne službu (nie skupinový kurz, prednášku či školenia), je povinný zabezpečiť individuálny prístup ku klientovi.

9.Výživové odporúčania, rady a individuálne jedálničky zostavuje poradca vždy na základe komplexného vstupného dotazníka či podrobnej osobnej konzultácie. Mal by sa týmto spôsobom informovať najmä o:

súčasnom zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, rodinných dispozíciách, prípadných potravinových intoleranciách a alergiách, stravovacích zvyklostiach klienta a jeho pitnom režime, užívaných liekoch a doplnkoch stravy, životnom štýle, zamestnanie, aktuálnej životnej a rodinnej situácii, pohybových aktivitách klienta, motiváciu klienta k zmenám v životnom štýle a výžive.

10.Poradca by mal pri osobnej konzultácii používať základné dostupné diagnostické techniky na meranie telesných obvodov a ich zmien, obsahu telesného tuku, vody, svalovej hmoty, ale byť si súčasne vedomý obmedzených možností diagnostických techník. Pri poskytovaní doplnkových poradenských služieb, kedy je osobný styk s klientom vylúčený, by mal zabezpečiť, aby si klient svoju hmotnosť a telesné obvody meral sám alebo s pomocou štandardnej diagnostiky, inštalovanej v niektorých lekárňach alebo fitcentrách.

11.Poradca by mal na úplnom začiatku spolupráce s klientom, ktorý chce schudnúť, informovať o tom, že úspešnosť spolupráce je podmienená zmenou životného štýlu a že redukčná diéta, pokiaľ nejde o diétu indikovanú lekárom, k úspechu nevedie. Dôvodom je, že telo sa síce vie na čas diéte prispôsobiť, ale vo chvíli, keď diéta skončí sa klient vráti k zažitým zvyklostiam, rýchlo znovu naberie svoju pôvodnú hmotnosť a stratí fyzickú kondíciu, čo má veľmi negatívny vplyv na psychiku. Klient sa v tom prípade dostane celkovo do horšieho stavu, než v akom bol na začiatku spolupráce s poradcom.

Pri redukčných programov odporúčaných poradcom je teda nutné, aby poradca:

dobre poznal problematiku chudnutie a redukcia hmotnosti, najmä súvislosť výživy, pohybu a psychiky,

zahrnul do redukčného programu plán na dlhodobé udržanie zredukovanej hmotnosti a informoval klienta, že iba dlhodobé zmeny životného štýlu prinášajú uspokojivé výsledky.

12.Poradca si musí uvedomiť, že svojimi výživovými odporúčaniami zásadne nikoho nelieči, ale iba podporuje zlepšenie zdravotného stavu príp. doplňuje lekárom nariadenú terapiu všeobecne známymi osvedčenými postupmi a doplnkami stravy.

13.Pri zdravotných poruchách, ochoreniach alebo podozrenia na ne odporúčať podpornú výživu či suplementáciu len vtedy, keď sa klient zaviaže je predložiť svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi k odsúhlaseniu príp. keď poradca s lekárom alebo fyzioterapeutom priamo spolupracuje.

14.Pri podpornej suplementácii musí poradca odporučiť svojmu klientovi, aby lekára informoval o tejto suplementáciu a prerokoval s ním prípadné kontraindikácie.

15.Pri zostavovaní individuálneho jedálnička musí poradca rešpektovať tieto zásady:

jedálniček je vždy spracovaný na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb a energetickej bilancie klienta, zistených formou komplexného dotazníka alebo pri osobnej konzultácii,

jedálniček je vypracovaný vždy v písomnej podobe,

jedálniček by mal obsahovať stanovený spoločný cieľ klienta a poradcu, zoznam vhodných a nevhodných potravín alebo ich príklady, návrh zásad individuálneho pitného režimu, body (etapy, harmonogram) postupu na dosiahnutie plánovaného cieľa (najmä pri chudnutí či naberaní hmotnosti), návrh jedálnička, zásady zdravej prípravy jedál, návrh vhodnej pohybovej aktivity, suplementačný plán a odporúčania k spolupráci s ďalšími odborníkmi (lekár, fyzioterapeut, tréner, masér a pod.).

16.Nadväzujúca spolupráca poradcu s klientom by mala spočívať:

v sledovaní aktuálneho stavu klienta a jeho reakciu na dané odporúčanie v pravidelnom vyhodnocovanie zmien, v individuálnom prístupe, úprave daných odporúčaní podľa situácie vrátane zmien v jedálničku, poskytovanie praktických rád a oznamovanie nových poznatkov na trhu s potravinami, v osobnej podpore a motivácii klienta, v zavedení spätnej väzby, získavané pri opakovaných konzultáciách s klientom, ktorá je zárukou účinnosti výživových odporúčaní.

17.Poradca by mal mať všeobecný prehľad o ďalších súčastiach zdravého životného štýlu, ako sú kondičný pohybovej aktivity, relaxácia, regenerácia, fyzioterapia, psychológie, alternatívna medicína, antiaging pod. Vo väčšine týchto oblastí by mal mať nejakú osobnú skúsenosť aspoň ako klient.

18.Výživový poradca má vo svojej činnosti neustále na pamäti klientovo zdravie, jeho bezpečnosť a kondíciu. Pokiaľ od svojho klienta zistí, že iný výživový poradca tieto zásady hrubo porušil, mal by to oznámiť výboru AVP ČR.

19.V rámci profesionálneho prístupu ku klientovi využíva v nutných či sporných prípadoch konzultácie so svojimi kolegami - výživovými poradcami.

20.Poradca poskytuje klientovi taký objem pravdivých a zrozumiteľných informácií, aby klient mohol postupne sám prijímať kvalitné, informované a zodpovedné rozhodnutia vo výžive.

21.Poradca rešpektuje právo klienta pozmeniť či dokonca odmietnuť ním navrhované opatrenia a odporúčania.

22.Výživový poradca šíri len seriózne, pokiaľ možno overené a opodstatnené informácie o výžive, ak však považuje niektoré názory odborníkov za kontroverzné alebo s nimi nesúhlasí, neuvádza ich spôsobom, vychádzajúcim z osobné antipatie či neúcty k týmto odborníkom, čím rešpektuje možnosť rozdielnych názorov na výživu.

23.Poradca nesmie používať lživé a zavádzajúce tvrdenia pri reklame a marketingu svojich služieb alebo pri odporúčaní vybraných potravín, nápojov a doplnkov stravy.

24.Poradca súhlasí s použitím svojho mena odporúčaného výrobku alebo služby len vtedy, keď sa s nimi dobre zoznámi a overí si ich účinok a nezávadnosť.

AVP ČR 

Vzdelanie

pvs 001 (2)certifikat vv 001vyživa detí