Odborno-etický kódex nutričného poradcu

Poradca by sa mal predovšetkým sám riadiť zásadami zdravého životného štýlu a byť v dobrej fyzickej kondícii.

2.Poradca by mal poznať zásady zdravého varenia a vedieť pripravovať jednoduché a vyvážené pokrmy s využitím bežne dostupných potravín i sortimentu tzv. Zdravých prirodzených potravín.

3.Poradca by sa mal dlhodobo vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a odbornosť, sledovať nové trendy vo výžive a novinky v oblasti tzv. Zdravej výživy. Mal by mať komplexný prehľad o ponuke potravín na slovenskom trhu, ako sú najmä mliečne výrobky, mäso, cereálie, potraviny zo sortimentu tzv. Zdravej výživy a biopotraviny.

4.Poradca by mal mať dobré všeobecné znalosti o potravinových doplnkoch a vedieť ich vybrať a odporučiť na základe zdravotného stavu a individuálnych potrieb klienta aj stave bežného potravinového koša. Mal by mať všeobecný prehľad o aktuálnej ponuke doplnkov stravy a funkčných potravín, príp. potravín pre zvláštnu výživu, na slovenskom trhu. Ich prípadný predaj a odporúčanie by mal postaviť najmä na odborných znalostiach o účinkoch potravinových doplnkov, ale aj na osobnej skúsenosti s užívaním aspoň niektorých z nich.

5.Poradca by mal byť veľmi zodpovedný a lojálni voči klientovi. Nikdy nesmie oznamovať jeho akékoľvek osobné a diagnostické údaje tretím osobám ani ich inak zverejňovať.

6.Za účelom vysokej profesionality poskytovaných služieb a ochrany pred dôsledkami prípadných nedorozumení s klientom, spočívajúcich napr. v zatajení niektorých dôležitých údajov, by mal poradca ešte pred začatím spolupráce vysvetliť jasne a prehľadne klientovi, v čom spočíva ponúkaná služba, aký je jej rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s poradcom spolupracovať, sa odporúča s ním spísať rámcovú zmluvu o rozsahu poradenských služieb a ich cene.

7.Ak poradca ponúka individuálne službu (nie skupinový kurz, prednášku či školenia), je povinný zabezpečiť individuálny prístup ku klientovi.

8.Výživové odporúčania, rady a individuálne jedálničky zostavuje poradca vždy na základe komplexného vstupného dotazníka či podrobnej osobnej konzultácie. Mal by sa týmto spôsobom informovať najmä o:

súčasnom zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, rodinných dispozíciách, prípadných potravinových intoleranciách a alergiách, stravovacích zvyklostiach klienta a jeho pitnom režime, užívaných liekoch a doplnkoch stravy, životnom štýle, zamestnanie, aktuálnej životnej a rodinnej situácii, pohybových aktivitách klienta, motiváciu klienta k zmenám v životnom štýle a výžive.

9.Poradca by mal pri osobnej konzultácii používať základné dostupné diagnostické techniky na meranie telesných obvodov a ich zmien, obsahu telesného tuku, vody, svalovej hmoty, ale byť si súčasne vedomý obmedzených možností diagnostických techník. Pri poskytovaní doplnkových poradenských služieb, kedy je osobný styk s klientom vylúčený, by mal zabezpečiť, aby si klient svoju hmotnosť a telesné obvody meral sám alebo s pomocou štandardnej diagnostiky, inštalovanej v niektorých lekárňach alebo fitcentrách.

10.Poradca by mal na úplnom začiatku spolupráce s klientom, ktorý chce schudnúť, informovať o tom, že úspešnosť spolupráce je podmienená zmenou životného štýlu a že redukčná diéta, pokiaľ nejde o diétu indikovanú lekárom, k úspechu nevedie. Dôvodom je, že telo sa síce vie na čas diéte prispôsobiť, ale vo chvíli, keď diéta skončí sa klient vráti k zažitým zvyklostiam, rýchlo znovu naberie svoju pôvodnú hmotnosť a stratí fyzickú kondíciu, čo má veľmi negatívny vplyv na psychiku. Klient sa v tom prípade dostane celkovo do horšieho stavu, než v akom bol na začiatku spolupráce s poradcom.

Pri redukčných programov odporúčaných poradcom je teda nutné, aby poradca:

dobre poznal problematiku chudnutie a redukcia hmotnosti, najmä súvislosť výživy, pohybu a psychiky,

zahrnul do redukčného programu plán na dlhodobé udržanie zredukovanej hmotnosti a informoval klienta, že iba dlhodobé zmeny životného štýlu prinášajú uspokojivé výsledky.

11.Poradca si musí uvedomiť, že svojimi výživovými odporúčaniami zásadne nikoho nelieči, ale iba podporuje zlepšenie zdravotného stavu príp. doplňuje lekárom nariadenú terapiu všeobecne známymi osvedčenými postupmi a doplnkami stravy.

12.Pri zdravotných poruchách, ochoreniach alebo podozrenia na ne odporúčať podpornú výživu či suplementáciu len vtedy, keď sa klient zaviaže je predložiť svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi k odsúhlaseniu príp. keď poradca s lekárom alebo fyzioterapeutom priamo spolupracuje.

13.Pri podpornej suplementácii musí poradca odporučiť svojmu klientovi, aby lekára informoval o tejto suplementáciu a prerokoval s ním prípadné kontraindikácie.

14.Pri zostavovaní individuálneho jedálnička musí poradca rešpektovať tieto zásady:

jedálniček je vždy spracovaný na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb a energetickej bilancie klienta, zistených formou komplexného dotazníka alebo pri osobnej konzultácii, jedálniček je vypracovaný vždy v písomnej podobe, jedálniček by mal obsahovať stanovený spoločný cieľ klienta a poradcu, zoznam vhodných a nevhodných potravín alebo ich príklady, návrh zásad individuálneho pitného režimu, body (etapy, harmonogram) postupu na dosiahnutie plánovaného cieľa (najmä pri chudnutí či naberaní hmotnosti), návrh jedálnička, zásady zdravej prípravy jedál, návrh vhodnej pohybovej aktivity, suplementačný plán a odporúčania k spolupráci s ďalšími odborníkmi (lekár, fyzioterapeut, tréner, masér a pod.).

15.Nadväzujúca spolupráca poradcu s klientom by mala spočívať:

v sledovaní aktuálneho stavu klienta a jeho reakciu na dané odporúčanie v pravidelnom vyhodnocovanie zmien, v individuálnom prístupe, úprave daných odporúčaní podľa situácie vrátane zmien v jedálničku, poskytovanie praktických rád a oznamovanie nových poznatkov na trhu s potravinami, v osobnej podpore a motivácii klienta, v zavedení spätnej väzby, získavané pri opakovaných konzultáciách s klientom, ktorá je zárukou účinnosti výživových odporúčaní.

16.Poradca by mal mať všeobecný prehľad o ďalších súčastiach zdravého životného štýlu, ako sú kondičný pohybovej aktivity, relaxácia, regenerácia, fyzioterapia, psychológie, alternatívna medicína, antiaging pod. Vo väčšine týchto oblastí by mal mať nejakú osobnú skúsenosť aspoň ako klient.

17.Výživový poradca má vo svojej činnosti neustále na pamäti klientovo zdravie, jeho bezpečnosť a kondíciu. Pokiaľ od svojho klienta zistí, že iný výživový poradca tieto zásady hrubo porušil, mal by to oznámiť výboru AVP ČR.

18.V rámci profesionálneho prístupu ku klientovi využíva v nutných či sporných prípadoch konzultácie so svojimi kolegami - výživovými poradcami.

19.Poradca poskytuje klientovi taký objem pravdivých a zrozumiteľných informácií, aby klient mohol postupne sám prijímať kvalitné, informované a zodpovedné rozhodnutia vo výžive.

20.Poradca rešpektuje právo klienta pozmeniť či dokonca odmietnuť ním navrhované opatrenia a odporúčania.

21.Výživový poradca šíri len seriózne, pokiaľ možno overené a opodstatnené informácie o výžive, ak však považuje niektoré názory odborníkov za kontroverzné alebo s nimi nesúhlasí, neuvádza ich spôsobom, vychádzajúcim z osobné antipatie či neúcty k týmto odborníkom, čím rešpektuje možnosť rozdielnych názorov na výživu.

22.Poradca nesmie používať lživé a zavádzajúce tvrdenia pri reklame a marketingu svojich služieb alebo pri odporúčaní vybraných potravín, nápojov a doplnkov stravy.

23.Poradca súhlasí s použitím svojho mena odporúčaného výrobku alebo služby len vtedy, keď sa s nimi dobre zoznámi a overí si ich účinok a nezávadnosť.