Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb

1. Obchodné podmienky- poskytnutie služby (ďalej len „OPps“) upravujú vzťahy medzi poskytovateľom služieb v oblasti zdravej výživy a klientom (ďalej len „služby“), ktorý tieto služby prijíma.

2. Poskytovateľom služieb a poradenstva  je Mgr. Janka Blažejová so sídlom Na Zahradách 3170/1a, 690 02, Břeclav.

3. Klientom je odberateľ služieb fyzická alebo právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ. 

4. Službou sa rozumejú činnosti zverejnené na webovej stránke MINEVITA.

5. Klient si služby objednáva prostredníctvom e-shopu, kontaktného formulára  zverejneného na stránke www.minevita.sk, telefonicky alebo e-mailom na adrese info@minevita.sk , ak nie je dohodnuté inak. Objednaním služby vyjadruje súhlas s týmito OPps a Obchodnými podmienkami.

6. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká vykonaním úhrady klientom vopred za službu, alebo poskytnutím služby s platbou po poskytnutí služby, ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ je povinný objednávku služby prijať a službu poskytnúť. V prípade, že služba nebola zo strany klienta uhradená v lehote splatnosti, objednávku poskytovateľ stornuje/zruší o čom informuje klienta. V prípade, že služba bola klientovi poskytnutá a klient za túto službu nezaplatil v lehote splatnosti, má poskytovateľ túto platbu vymáhať súdnou cestou o čom klienta tiež informuje.

7. Poskytovateľ nie je povinný objednávku služby prijať, ak klient vzbudzuje pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania či rozumie čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil povinnosti voči poskytovateľovi, alebo javí známky nátlaku, arogancie, psychickej nevyrovnanosti alebo inak neštandardného chovania a správania. Taktiež má právo ukončiť započatú službu a to aj v priebehu poskytovania služby v prípade, že klient javí známky nezáujmu, nie je jasné z jeho chovania či rozumie čo je predmetom poskytovanej služby alebo jeho verbálne aj neverbálne chovanie a správanie je zvláštne a neštandadné, vykazuje známky arogancie, nátlaku, agresivity, psychickej nevyrovnanosti. 

8. V prípade neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje aká služba má byť neplnoletému poskytnutá. 

9.Poskytovateľ služby je povinný objednanú službu klientovi poskytnúť a klient je povinný za tieto služby uhradiť cenu.  Poskytovateľ je povinný vydať klientovi daňový doklad o zaplatení. V prípade, že klient požiada o objednanie doplnkov stravy prostredníctvom poradne (e-mail adresy, kontaktný formulár alebo e-shopu) je povinný vykonať platbu vopred.  

10.Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby vrátane  výstupov z vyšetrení (klient musí súhlasiť), ktoré priamo súvisia s poradenstvom. Poskytovateľ  poskytnuté údaje neuchováva v žiadnej podobe.

11.Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný brať zreteľ, prihliadať na zdravotný stav klienta, ak má o ňom vedomosť.

Poradca/poskytovateľ  si vyhradzuje právo klienta odmietnuť v nasledujúcich prípadoch:

a) ak klient trpí mentálnou anorexiou alebo bulímiou

b) ak klient dlhodobo užíva psychofarmaka

c) klient má pokročilé štádium niektorého nádorového ochorenia

d) ak klient dostatočne neporozumel princípom poradenstva alebo nie je presvedčený o zmene stravovania

e) anonymného klienta ( neuvedie kontaktné údaje, celé meno, vystupuje pod prezývkou, zamlčuje iné údaje potrebné pre poradenstvo a pod.)

V prípade, že klient vedome a úmyselne zatajil niektorú z uvedených tu vymenovaných skutočností, poradca nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené jeho navrhnutým postupom a odporúčaniam. 

12. Klient vyhlasuje, že k zlepšeniu svojho aktuálneho zdravotného stavu sa rozhodol využiť odborné služby Kvalifikovaného poradcu pre výživu a životný štýl sám a dobrovoľne na základe vlastného uváženia, že nebol motivovaný ani nútený ani nijak oslovený poradcom. Klient vyhlasuje, že akceptuje v plnom rozsahu Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb a Obchodné podmienky, s ktorými sa oboznámil na webovej stránke poradcu, akceptuje tiež finančné podmienky, ktoré sú stanovené v cenníku  a ktoré sú zverejnené na webovej stránke poradcu.

13.Klient si je vedomý, že poskytované služby nenahrádzajú žiadny liečebný, zdravotný režim odporúčaný  lekárom, praktickým lekárom, lekárom špecialistom, lekárom onkológom alebo iným lekárom odborníkom. V prípade, že zdravotný stav klienta si vyžaduje zvláštny stravovací režim, je klient povinný sa o službe a navrhovaných odporúčaniach poradcu poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom, lekárom onkológom. Poradca/Poskytovateľ neprijíma právnu zodpovednosť za uvedené a zverejnené údaje a odporúčania. 

14. O užívaní doplnkov výživy je klient povinný sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, odborným lekárom, lekárom onkológom či lekárom špecialistom.

15.Poskytovateľ služby je povinný pristupovať ku klientovi zodpovedne, holisticky, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, službu poskytovať v zmysle odborných vedomostí, znalostí a schopností, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami a výsledkami.

16.Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o svojom zdravotnom stave, stravovacích zvyklostiach a stravovacích návykoch , pohybovej aktivite, spánkovom režime, emočnom a stresovom faktore a všetkých zmenách súvisiacich so stravovaním, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť. V opačnom prípade nie je možné  očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

17.Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory, napr.  prostredie v ktorom klient žije, zamestnanie, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom.

18.Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní  poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

19. Klient vyjadruje výslovný súhlas so započatím  služby a  je  si vedomý, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po započatí služby, v priebehu poskytovania služby a po úplnom poskytnutí/vyčerpaní služby. 

20.Klient môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa o ukončenie poskytovanej služby bez uvedenia dôvodu písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára a to bez finančnej náhrady, ak nie je dohodnuté inak. Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

21.Za poskytnutie služby má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke MINEVITA. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom  s platbou vopred pri objednávaní v e-shope, e-mailom, telefonicky a cez kontaktný formulár. 

22.V prípade, že klient si službu objedná, zaplatí a nedôjde k čerpaniu služby z nejakého dôvodu, má klient právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby (viď OP).

23.V prípade ukončenia čerpania služby v priebehu poskytovania služby zo strany klienta, nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej služby, alebo jej časti, ak nie je dohodnuté inak. V prípade ukončenia čerpania služby v priebehu poskytovania služby zo strany poradcu v zmysle bodu 7, nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej služby, alebo jej časti. 

24.V prípade, že klient svojvoľne nedodržuje dohodnuté termíny stretnutí a konzultácií, konzultácií prostredníctvom Skype, s poskytovateľom služby nekomunikuje, nedodržuje pravidlá spolupráce, porušuje OPps a OP, nemá nárok na vrátenie žiadnej čiastky z uhradenej ceny za službu a to aj v prípade, že službu vyčerpal len čiastočne.

25. Poskytovateľ sa zväzuje  osobné údaje klienta zhromažďovať, ukladať, spracovávať, upravovať, likvidovať, používať v zmysle Zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 -GDPR (General Data Protection Regulation) a výhradne len za účelom poskytnutia služby a v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služby a po dobu poskytovania služby. V prípade, že ide o jednorazovú službu, po jej skončení sa poskytovateľ zaväzuje osobné údaje zlikvidovať. Poskytnutie osobných údajov údajov o zdravotnom stave, anamnéze, veku, váhy, výšky, hmotnosti, krvnej skupiny, užívaní liekov a doplnkov výživy je dobrovoľné.

Klient má právo v zmysle tohoto zákona kedykoľvek požiadať poskytovateľa o výmaz, zmenu, opravu , doplnenie, zablokovanie osobných údajov a to spôsobom akým poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať osobné údaje a údaje, ktoré zistil počas poskytovania služby tretím osobám s výnimkou štátnych orgánov.

26. Zmyslom  a poskytovaním informácií v článkoch, pri osobných stretnutiach, prednáškach, workshopoch, seminároch nie je diagnostikovať, ošetrovať, liečiť, ale pôsobiť preventívne, zlepšiť zdravotný stav, prípadne  ako doplnok pri štandardnej liečbe odporúčanej lekárom.  Pred vykonaním akýchkoľvek zmien v životnom štýle alebo stravovaní je klient povinný poradiť sa s lekárom, lekárom špecialistom, lekárom onkológom. 

27.  Žiadny obsah na web stránke minevita, bez ohľadu na dátum, nesmie byť používaný ako náhrada za priamu lekársku pomoc alebo iného kvalifikovaného klinického lekára alebo špecialistu. Upozorňujeme, že akékoľvek použitie týchto informácií je na vlastnom rozhodnutí. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame ani následné škody akéhokoľvek druhu.

27. OP platia  pre všetky služby  poskytované  poskytovateľom.

28. Klient berie na vedomie, že informácie vo všetkých zverejnených materiáloch, popisoch služieb sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k danej problematike.  

29.Tieto OPps nadobúdajú platnosť dňom 16.5.2018

Upozornenie: 

Pokiaľ nie sú dohodnuté iné podmienky medzi poskytovateľom služby a klientom, platia tieto OPps a OP.

 

Obchodné podmienky predaja na diaľku-eshopu

www.minevita.sk

1. Prevádzkovateľom e-shopu je Mgr. Janka Blažejová so sídlom Na Zahradách 3170/a, 690 02 Břeclav, IČO 06 488 676, DIČ CZ6258087099

2. Predávajúcim je Mgr. Janka Blažejová so sídlom Na Zahradách 3170/a, 690 02 Břeclav, 488 676, DIČ CZ6258087099

3. Dodávateľom tovaru je spoločnosť Hcy Vitality s. r. o.. so sídlom Meziříčská 2868, 756 61 Rožnov pod Radhoštem, IČO 05028931, DIČ CZ05028931, AVOS Trade, s.r.o., (reparex.sk) so sídlom Brnenská 49/A , 040 11 Košice, IČO 45357323, dodávateľom služieb a tovaru je Mgr. Janka Blažejová so sídlom Na Zahradách 3170/a, 690 02 Břeclav, IČO 06 488 676, DIČ CZ6258087099 ponúkaných v e-shope www.minevita.sk.

4. Korešpondenčná a kontaktná adresa: MINEVITA-Mgr. Janka Blažejová, POST BOX 1, 908 73 Veľké Leváre

Email: info@minevita.sk, poradna@minevita.sk,

5. Predmetom predaja na diaľku sa rozumejú tovar, odborná literatúra, služby aktuálne ponúkané v e-shope. Špecifikácia a vlastnosti tovaru a služieb sú uvedené priamo na webovej stránke www.minevita.sk a v e-shope.

6. Klientom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom e-shopu, e-mailu alebo kontaktného formulára objedná službu. Klientom sa rozumie aj právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý si prostredníctvom e-shopu, e-mailu alebo kontaktného formulára objedná tovar, poradenskú službu, napr. prednášku, workshop, besedu, seminár.

7. Kupujúcim/spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti, ktorá si objedná tovar alebo službu prostredníctvom e-shopu, emailu alebo kontaktného formulára.

8. Vzťahy medzi kupujúcim/spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa riadia príslušnými legislatívnymi normami a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č. 40/1964 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.E-shopom sa rozumie počítačový systém prístupný verejnosti, ktorý umožňuje nákup tovaru a služieb. Kupujúci vykonáva nákup tovaru a služieb prostredníctvom e-shopu na vlastné náklady (napr. internetové pripojenie).

10. V prípade, že osoba, ktorá nakupuje tovar a služby od predávajúceho a koná tak v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatňuje sa na ňu ochrana spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11. Nákup tovaru a služieb prostredníctvom e-shopu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

12. Kupujúci si tovar objednáva priamo v e-shope výberom požadovaného tovaru a služieb vložením do košíka. Ceny tovarov a služieb sú konečné bez príslušenstva a nie sú nulové. Kupujúci kupuje za cenu uvedenú v e-shope v momente vykonania nákupu. Vyhradzujeme si právo na zmeny cien, tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov. Dokladom o predaji je riadny daňový doklad – faktúra, ktorý predávajúci kupujúcemu zasiela elektronickou formou na e-mail adresu uvedenú v objednávke. Faktúra slúži aj ako dodací list.

13. Aby bola objednávka platná, je kupujúci v e-shope povinný vyplniť všetky povinné údaje v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a príslušenstva. Objednávka sa odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží potvrdenie o prijatí objednávky.

14. Predávajúci je povinný tovar vyexpedovať do 20 dní od obdržania platnej objednávky v prípade, že tovar je na sklade u dodávateľa. Tovar, ktorý má predávajúci na sklade expeduje spravidla do 3-4 pracovných dní od obdržania platnej objednávky. V prípade, že tovar nie je na sklade ani u dodávateľa, ani u predávajúceho, alebo v prípade nepredvídateľných okolností si vyhradzuje predávajúci právo na predĺženie dodacej lehoty o čom predávajúci informuje kupujúceho.

15.Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v zmysle prijatej objednávky. Zaslať doklad o kúpe – faktúru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu uvedenia nesprávnych kontaktných a dodacích údajov ako aj nesprávneho telefónneho čísla či e-mail adresy.

16.Kupujúci odoslaním objednávky tovaru uzatvoril Kúpnu zmluvu, je teda povinný objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok, prekontrolovať neporušenosť obalu, v prípade zistených vád bezodkladne kontaktovať predajcu. Ak sa prevzatý tovar kupujúcemu nepáči, alebo nezodpovedá jeho predstavám a požiadavkám, takýto tovar nie je možné považovať ako dôvod na reklamáciu.

17. Vlastnícke právo tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom jeho úplného zaplatenia v hotovosti alebo prevodom na účet a prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

18. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný, ktoré si určil kupujúci/spotrebiteľ v objednávke.

19.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej celkovej škody (cena tovaru, skladné, poštovné a balné, administrácia).

V prípade, ak si kupujúci neprevezme objednaný, zaplatený tovar, bude písomne vyzvaný na prevzatie tovaru vo Veľkých Levároch do 14 dní. V prípade, ak zásielku neprevezme osobne v danej lehote, spoločnosť si účtuje skladné vo výške 50% z celkovej ceny objednávky za každý deň uskladnenia tovaru. V prípade, ak kupujúci požiada o opätovné zaslanie tovaru, spoločnosť si účtuje poplatok vo výške  5,- EUR úhradu poštových a balných nákladov vopred na bankový účet.

Upozornenie: pri neuhradení škody, ktorá vznikla neprevzatím zaplateného tovaru kupujúcim, vzniká dlh kupujúceho voči predávajúcemu a predávajúci má právo tento dlh vymáhať formou platobného rozkazu a exekučného konania.

20.V prípade, že kupujúci požiada o opätovné zaslanie tovaru, predávajúci si účtuje poplatok vo výške 5,- EUR úhradu poštových a balných nákladov vopred na bankový účet.

21. Predávajúci realizuje dopravu tovaru a služieb prostredníctvom:

a)  kuriérskej spoločnosti GLS

b)  osobne, Skypom, e-mailom pri poskytovaní služby

b)   pri poskytovaní služieb ako prednášky, semináre, besedy, workshopy sa rozumie miesto dodania určené klientom

22. Za tovar a služby poskytované prostredníctvom e-shopu je možné platiť:

a)  platbou na dobierku priamo kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou

b)  platbou vopred formou platobného príkazu na náš bankový účet, pričom tovar bude vyexpedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, v prípade, ak platbu neobdržíme do 7 prcovných dní, objednávka bude stornovaná

23. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platby sú nasledovné:

1. Platba vopred na bankový účet s doručením tovaru na území SR:

Kuriérskou spoločnosťou GLS:

a) pri nákupe nad 130,- EUR doručenie zdarma

b) pri nákupe do 130,-EUR s platbou vopred na náš bankový účet +poštovné

a balné 5,- EUR

Platba na dobierku pri preberaní tovaru od kuriéra s platbou  v hotovosti alebo platobnou

kartou s doručením na území SR:

a) pri nákupe tovaru nad 130,- EUR doručenie zdarma

b) pri nákupe do 130,-EUR platba za tovar, poštovné a balné 5,- EUR

2.  Platba vopred na bankový účet v mene CZK s doručením tovaru na území Českej republiky:

a) pri nákupe tovaru nad130,-EUR/ CZK podľa kurzového lístka ČNB zdarma

b) pri nákupe tovaru do 130,-EUR/CZK podľa kurzového lístka ČNB s platbou vopred na náš bankový účet + poštovné a balné 5,-EUR/CZK

Platba na dobierku pri preberaní tovaru od kuriéra s platbou v hotovosti alebo platobnou kartou:

a) pri nákupe nad 130,- EUR/CZK podľa kurzového lístka ČNB zdarma

b) pri nákupe do 130,- EUR/CZK podľa kurzového lístka ČNB platba za tovar,

poštovné a balné 7,- EUR/ 180,- CZK

Pri poskytovaní služieb nie sú účtované dopravné náklady.

24. V prípade, že si klient objedná službu, ktorá má byť poskytnutá osobne mimo poradne poskytovateľa, napr. v mieste bydliska klienta alebo inom klientom určenom mieste, meste, poskytovateľ služby si účtuje cestovné náklady vo výške 0,25 EUR za každý kilometer.

25.Predávajúci/prevádzkovateľ e-shopu má právo objednaný tovar stornovať z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných a dodacích údajov kupujúceho, ktoré nie je možné spoľahlivo overiť, ako aj nesprávne uvedené telefónne číslo a e-mail adresy ako aj v prípade, že kupujúci porušuje Obchodné podmienky, Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb.

26.Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

27. Kupujúci/klient/spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služby pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné, ak služba bola poskytnutá.

28.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29.Kupujúci/klient/spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy na adresu MINEVITA-Mgr. Janka Blažejová, POST BOX 1, 908 73 Veľké Leváre.

Kupujúci/klient/spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy aj s príslušenstvom (napr. originálom faktúry, dodacieho listu, návodu na obsluhu a pod.), ktoré mu bolo spolu s tovarom doručené, najneskôr do 14 tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný neporušený alebo inak znehodnotený tovar aj s príslušenstvom zaslať v originálnom obale predávajúcemu formou doporučenej zásielky a ako poistenú zásielku.

Kupujúci tovar nezasiela na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci použije nasledovný formulár:

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.docx

30.Predávajúci/prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

31. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

32.Kupujúci/klient/spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

33.Kupujúci/klient/spotrebiteľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade otázok a nejasností je potrebné nás kontaktovať elektronickou formou na e-mail info@minevita.sk.

34. Kupujúci/klient/spotrebiteľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto OP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto OP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení OP a zvyšné časti príslušného ustanovenia OP tým zostávajú nedotknuté.

35.OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

36. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

37. Nad činnosťou predávajúceho vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27.

38. Predávajúci nie je platcom DPH.

39. Tieto OP sú platné od 1.12.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce OP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť OP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Obchodné podmienky prevádzkovateľa v internetovom obchode Minevita Mgr. Janka Blažejová so sídlom Na Zahradách 3170/a, 690 02 Břeclav, IČO 06 488 676, DIČ CZ6258087099, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom a nároky, ktoré z nich plynú.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre potreby týchto obchodných podmienok sa tiež uvádza, že spotrebiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ.

Objednávateľom/kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb),obdržala emailové oznámenie o potvrdení objednávky a uhradila kúpnu cenu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a Obchodných podmienok.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Predávajúci informuje ešte pred kúpou o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (podľa § 622 – 624 Občianskeho zákonníka), o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácie, sťažnosti a podnetov, o tom kde môže uplatniť reklamáciu, najmä v prípade, ak je miesto pre vybavenie reklamácie odlišné od sídla vášho podnikania alebo sídla prevádzky, a o vykonávaní záručných opráv (autorizované servisy a pod.).

Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru a služby doklad o kúpe - faktúru, ktorú objednávateľ obdrží v súlade s Obchodnými podmienkami elektronicky. Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný doklad o kúpe - faktúra (ďalej len „záručný list“).

Záručná doba: Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri doplnkoch výživy je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@minevita.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 908 464 530. Telefonické oznámenie musí byť potvrdené aj písomne na email adresu info@minevita.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na info@minevita.sk. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na kontaktnú adresu: Minevita-Mgr. Janka Blažejová, POST BOX 1, 908 73 Veľké Leváre. Reklamovaný tovar zasielajte ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu -faktúru, ktorý sme vám poslali s tovarom a ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme spôsobom:

výmenou tovaru

vrátením kúpnej ceny

vrátením primeranej zľavy z ceny tovaru

odovzdaním opraveného tovaru

písomnou výzvou na prevzatie tovaru

odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Predávajúci vybavuje reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

Záručná doba na použitú vec: Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

Záručné podmienky: Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Výnimky zo záruky:

a)záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

b)záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním

c)záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

d)mechanickým poškodením tovaru

e)nie je tiež možné reklamovať tovar z rovnakého dôvodu, pre ktorý bola znížená jeho cena.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

Uplatnenie reklamácie je možné:

poštou na adrese: Minevita-Mgr.Janka Blažejová, POST BOX 1, 908 73 Veľké Leváre, SR. Kupujúci je povinný preukázať, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke. Predávajúci odporúča napr. doklad o kúpe -faktúra alebo záručný list.

Z reklamácie musí byť jasné:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

• popis reklamácie a presná špecifikácia vady, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

• komu je reklamácia adresovaná,

• dátum podania reklamácie,

• dátum zistenia vady,

• podpis objednávateľa/kupujúceho

Reklamačný formulár:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR.docx

Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pre prípad uplatnenia reklamácie je možné využiť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho. K tomu, aby spotrebiteľ mohol uplatniť reklamáciu vady kúpeného výrobku stačí, keď preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predajcu a že je ešte v záruke.

Záručná doba počas vybavovania reklamácie: záručná doba neplynie počas doby vybavovania reklamácie. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Záruka na vymenenú vec: odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.

Za vybavenie reklamácie sa považuje: Podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Súčinnosť kupujúceho: Spotrebiteľ je povinný poskytnúť predávajúcemu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Spotrebiteľ je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady. Spotrebiteľ si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území Slovenská republika. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

2. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

3. Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@minevita.sk

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie reklamačného poriadku.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.12.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej

prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym

orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej

zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným

osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci

zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným

údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o

ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona

spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje

spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak

sú neaktuálne,

d. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,

aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak

sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g. právo na prenosnosť osobných údajov,

h. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,

adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová

adresa., ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto

osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia

objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr,

vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v

účtovníctve. 

                                         Odborno-etický kódex  poradcu 

1.Poradca by sa mal predovšetkým sám riadiť zásadami zdravého životného štýlu a byť v dobrej fyzickej kondícii.

2.Poradca by mal poznať zásady zdravého varenia a vedieť pripravovať jednoduché a vyvážené pokrmy s využitím bežne dostupných potravín i sortimentu tzv. Zdravých prirodzených potravín.

3.Poradca by sa mal dlhodobo vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a odbornosť, sledovať nové trendy vo výžive a novinky v oblasti tzv. Zdravej výživy. Mal by mať komplexný prehľad o ponuke potravín na slovenskom trhu, ako sú najmä mliečne výrobky, mäso, cereálie, potraviny zo sortimentu tzv. Zdravej výživy a biopotraviny.

4.Poradca by mal mať dobré všeobecné znalosti o potravinových doplnkoch a vedieť ich vybrať a odporučiť na základe zdravotného stavu a individuálnych potrieb klienta aj stave bežného potravinového koša. Mal by mať všeobecný prehľad o aktuálnej ponuke doplnkov stravy a funkčných potravín, príp. potravín pre zvláštnu výživu, na slovenskom trhu. Ich prípadný predaj a odporúčanie by mal postaviť najmä na odborných znalostiach o účinkoch potravinových doplnkov, ale aj na osobnej skúsenosti s užívaním aspoň niektorých z nich.

5.Poradca by mal byť veľmi zodpovedný a lojálni voči klientovi. Nikdy nesmie oznamovať jeho akékoľvek osobné a diagnostické údaje tretím osobám ani ich inak zverejňovať.

6.Za účelom vysokej profesionality poskytovaných služieb a ochrany pred dôsledkami prípadných nedorozumení s klientom, spočívajúcich napr. v zatajení niektorých dôležitých údajov, by mal poradca ešte pred začatím spolupráce vysvetliť jasne a prehľadne klientovi, v čom spočíva ponúkaná služba, aký je jej rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s poradcom spolupracovať, sa odporúča s ním spísať rámcovú zmluvu o rozsahu poradenských služieb a ich cene.

7.Ak poradca ponúka individuálne službu (nie skupinový kurz, prednášku či školenia), je povinný zabezpečiť individuálny prístup ku klientovi.

8.Výživové odporúčania, rady a individuálne jedálničky zostavuje poradca vždy na základe komplexného vstupného dotazníka či podrobnej osobnej konzultácie. Mal by sa týmto spôsobom informovať najmä o:

súčasnom zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, rodinných dispozíciách, prípadných potravinových intoleranciách a alergiách, stravovacích zvyklostiach klienta a jeho pitnom režime, užívaných liekoch a doplnkoch stravy, životnom štýle, zamestnanie, aktuálnej životnej a rodinnej situácii, pohybových aktivitách klienta, motiváciu klienta k zmenám v životnom štýle a výžive.

9.Poradca by mal pri osobnej konzultácii používať základné dostupné diagnostické techniky na meranie telesných obvodov a ich zmien, obsahu telesného tuku, vody, svalovej hmoty, ale byť si súčasne vedomý obmedzených možností diagnostických techník. Pri poskytovaní doplnkových poradenských služieb, kedy je osobný styk s klientom vylúčený, by mal zabezpečiť, aby si klient svoju hmotnosť a telesné obvody meral sám alebo s pomocou štandardnej diagnostiky, inštalovanej v niektorých lekárňach alebo fitcentrách.

10.Poradca by mal na úplnom začiatku spolupráce s klientom, ktorý chce schudnúť, informovať o tom, že úspešnosť spolupráce je podmienená zmenou životného štýlu a že redukčná diéta, pokiaľ nejde o diétu indikovanú lekárom, k úspechu nevedie. Dôvodom je, že telo sa síce vie na čas diéte prispôsobiť, ale vo chvíli, keď diéta skončí sa klient vráti k zažitým zvyklostiam, rýchlo znovu naberie svoju pôvodnú hmotnosť a stratí fyzickú kondíciu, čo má veľmi negatívny vplyv na psychiku. Klient sa v tom prípade dostane celkovo do horšieho stavu, než v akom bol na začiatku spolupráce s poradcom.

Pri redukčných programov odporúčaných poradcom je teda nutné, aby poradca:

dobre poznal problematiku chudnutie a redukcia hmotnosti, najmä súvislosť výživy, pohybu a psychiky,

zahrnul do redukčného programu plán na dlhodobé udržanie zredukovanej hmotnosti a informoval klienta, že iba dlhodobé zmeny životného štýlu prinášajú uspokojivé výsledky.

11.Poradca si musí uvedomiť, že svojimi výživovými odporúčaniami zásadne nikoho nelieči, ale iba podporuje zlepšenie zdravotného stavu príp. doplňuje lekárom nariadenú terapiu všeobecne známymi osvedčenými postupmi a doplnkami stravy.

12.Pri zdravotných poruchách, ochoreniach alebo podozrenia na ne odporúčať podpornú výživu či suplementáciu len vtedy, keď sa klient zaviaže je predložiť svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi k odsúhlaseniu príp. keď poradca s lekárom alebo fyzioterapeutom priamo spolupracuje.

13.Pri podpornej suplementácii musí poradca odporučiť svojmu klientovi, aby lekára informoval o tejto suplementáciu a prerokoval s ním prípadné kontraindikácie.

14.Pri zostavovaní individuálneho jedálnička musí poradca rešpektovať tieto zásady:

jedálniček je vždy spracovaný na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb a energetickej bilancie klienta, zistených formou komplexného dotazníka alebo pri osobnej konzultácii, jedálniček je vypracovaný vždy v písomnej podobe, jedálniček by mal obsahovať stanovený spoločný cieľ klienta a poradcu, zoznam vhodných a nevhodných potravín alebo ich príklady, návrh zásad individuálneho pitného režimu, body (etapy, harmonogram) postupu na dosiahnutie plánovaného cieľa (najmä pri chudnutí či naberaní hmotnosti), návrh jedálnička, zásady zdravej prípravy jedál, návrh vhodnej pohybovej aktivity, suplementačný plán a odporúčania k spolupráci s ďalšími odborníkmi (lekár, fyzioterapeut, tréner, masér a pod.).

15.Nadväzujúca spolupráca poradcu s klientom by mala spočívať:

v sledovaní aktuálneho stavu klienta a jeho reakciu na dané odporúčanie v pravidelnom vyhodnocovanie zmien, v individuálnom prístupe, úprave daných odporúčaní podľa situácie vrátane zmien v jedálničku, poskytovanie praktických rád a oznamovanie nových poznatkov na trhu s potravinami, v osobnej podpore a motivácii klienta, v zavedení spätnej väzby, získavané pri opakovaných konzultáciách s klientom, ktorá je zárukou účinnosti výživových odporúčaní.

16.Poradca by mal mať všeobecný prehľad o ďalších súčastiach zdravého životného štýlu, ako sú kondičný pohybovej aktivity, relaxácia, regenerácia, fyzioterapia, psychológie, alternatívna medicína, antiaging pod. Vo väčšine týchto oblastí by mal mať nejakú osobnú skúsenosť aspoň ako klient.

17.Výživový poradca má vo svojej činnosti neustále na pamäti klientovo zdravie, jeho bezpečnosť a kondíciu. Pokiaľ od svojho klienta zistí, že iný výživový poradca tieto zásady hrubo porušil, mal by to oznámiť výboru AVP ČR.

18.V rámci profesionálneho prístupu ku klientovi využíva v nutných či sporných prípadoch konzultácie so svojimi kolegami - výživovými poradcami.

19.Poradca poskytuje klientovi taký objem pravdivých a zrozumiteľných informácií, aby klient mohol postupne sám prijímať kvalitné, informované a zodpovedné rozhodnutia vo výžive.

20.Poradca rešpektuje právo klienta pozmeniť či dokonca odmietnuť ním navrhované opatrenia a odporúčania.

21.Výživový poradca šíri len seriózne, pokiaľ možno overené a opodstatnené informácie o výžive, ak však považuje niektoré názory odborníkov za kontroverzné alebo s nimi nesúhlasí, neuvádza ich spôsobom, vychádzajúcim z osobné antipatie či neúcty k týmto odborníkom, čím rešpektuje možnosť rozdielnych názorov na výživu.

22.Poradca nesmie používať lživé a zavádzajúce tvrdenia pri reklame a marketingu svojich služieb alebo pri odporúčaní vybraných potravín, nápojov a doplnkov stravy.

23.Poradca súhlasí s použitím svojho mena odporúčaného výrobku alebo služby len vtedy, keď sa s nimi dobre zoznámi a overí si ich účinok a nezávadnosť.